29-06-2015

We krijgen vaak de vraag: ‘Wat doen jullie nu precies bij Novire? We zien zoveel uiteenlopende dingen voorbij komen.’ Het is goed om daar even bij stil te staan. Zeker nu dit jaar Novire 10 jaar bestaat.

Novire is ‘alles-in-één’. Novire is kennis. Zorgvuldig opgebouwde kennis van de zorg. Van alle wet- en regelgeving, van alle systemen, van alle werkterreinen en onderwerpen. Van alle branches.

Daarnaast is Novire ook ‘omdenken’: vanuit de burger. Klantgericht in plaats van systeemgericht. Op basis van een gevalideerd en landelijk geaccrediteerd denkmodel.

Tenslotte is Novire praktisch dóen. Met behulp van innovatieve oplossingen en eigen software. Deze oplossingen en software zijn allemaal gebaseerd op het klantgerichte denkmodel.

In de transitie die nu gaande is in de zorg is dit klantgerichte denken en werken een keiharde noodzaak. Daarom zijn de kennis en oplossingen van Novire vandaag zo actueel. De vooruitziende blik van 10 jaar geleden maakt dat u vandaag de vruchten plukt van kant-en-klare toepassingen. In alle branches, op alle werkterreinen en bij alle onderwerpen.

Novire is kennis

De kennis van Novire komt rechtstreeks uit de praktijk. We komen zelf uit de zorg. We zijn van oorsprong ‘nietsvermoedende bejaardenverzorgende’ en ‘betrokken maatschappelijk werker’. We zijn van oorsprong bedrijfskundige en kwaliteitsmanager in de zorg. En we zijn al 20 jaar aan de slag in alle sectoren in de zorg.

Van oorsprong komend uit de ‘thuiszorg’ hebben we in de beginjaren 2000 landelijk tientallen zorgorganisaties ondersteund om AWBZ-zorg op te zetten, om klanten toe te leiden naar formele zorg en om de bedrijfsvoeringen op te zetten. Zo hebben we alle werkeenheden en afdelingen van het Leger des Heils ondersteund. Ook vandaag werken we nog steeds gewoon mee bij uiteenlopende zorgorganisaties. We voeren administraties, we geven adviezen en we vernemen uit het werkveld zelf wat er nu speelt. We staan met onze voeten in de klei.

Novire is ‘omdenken’

In deze ‘klei’ viel ons 15 jaar geleden al op hoe systeemgericht de zorg is. Er zijn verschillende branches en verschillende sectoren. Juist bij het Leger des Heils zagen we alle werkvormen en alle soorten hulpvragen. Ook zagen we nog eens de meest complexe klantvragen die door reguliere zorginstellingen niet meer of niet volledig werden bediend. Deze zorg aan mensen ‘zonder helper’ werd door het Leger des Heils opgepakt. Hierdoor hebben we alles gezien en zagen we hoe het systeem voorbij gaat aan wie de mens is.

De mensen achter de zorgvragen, in de verschillende branches, verschilden namelijk niet. Er is een systeem opgezet, met allemaal verschillende eisen en richtlijnen voor verschillende branches, terwijl het nagenoeg willekeurig lijkt waar iemand in zorg komt. Het hele zorgsysteem is opgezet vanuit organisatieperspectief. De organisatie is leidend en de klant volgend. Daardoor gaan we voorbij aan het feit dat een klant eerst en al gewoon mens is, en pas daarna zorgvrager.

Het is tijd voor ‘omdenken’. Een model ‘180 graden andersom’. Niet meer de business opbouwen vanuit de organisatie, maar vanuit de klant. De klant als participerende burger.

Novire heeft een denkmodel ontwikkeld dat het omdenken als vertrekpunt neemt en dit in alle finesses doorvoert. Dit denkmodel, het Improvement Model, confronteert de klantvraag van de burger en de maatschappelijke opdracht met elkaar. Daarna kun je een kloppend product afleiden, kun je vaststellen welke medewerkers nodig zijn, welke middelen moeten worden ingezet, hoe de financiën eruit zien en tenslotte wat er voor organisatie nodig is. Dit model is gevalideerd en onder landelijke acceptatie gebracht van de Raad voor Accreditatie.

Het model geeft houvast en structuur. Het houdt iedereen bij de les: denken we echt vanuit de klant? Of toch vanuit het ‘oude aanbod’? Dat is pure winst, want in deze tijd van transitie is dát de vraag die we ons telkens moeten stellen: wat we doen, is dat meerwaarde voor de burger en de maatschappij? Zo ja, uitbouwen! Zo nee, niet meer doen, want er is geen wettelijke, bedrijfsmatige of strategische basis meer voor.

Strategische oplossingen en concepten Dit Improvement Model is een fantastische geleide door de uitdagingen van de huidige tijd. Er is een transitie aan de gang die nog nooit zo ingrijpend is geweest. Op allerlei terreinen moeten zorgorganisaties anders werken en moeten medewerkers anders denken. Het hele zorgsysteem gaat op de schop. Er is een gigantische verbouwing van het ‘systeem’ aan de gang, terwijl er vandaag ook gewoon zorg geboden moet worden. Het huidige bestel loopt op zijn laatste benen, de transitie is in gang gezet en de omvang van de wet- en regelgeving ontploft. De stand van zaken in het werkveld anno 2015 heeft veel kansen, maar ook heel veel bedreigingen in zich.

Het Improvement Model geeft dé veilige geleide om analyses mee te doen, oplossingen te bedenken en nieuwe concepten mee te ontwikkelen. Het denkmodel heeft zo al bijvoorbeeld zijn meerwaarde bewezen op één van de lastigste dossiers van deze tijd: het scheiden van wonen en zorg.

Novire is praktisch doén

Deze oplossingen zijn mooi in theorie, maar nu de praktijk. Blijft het bij een idee op papier? Een veronderstelling? Theorie? Absoluut niet! Het denkmodel komt voort uit de praktijk. Het wordt toegepast in de praktijk. Alleen maar. Juist die praktijk houdt het model scherp en het model houdt de praktijk scherp. Gewoon bezig zijn en resultaten boeken: daar ligt de winst!

Op allerlei terreinen

Novire krijgt allerlei uiteenlopende vraagstukken op haar pad. Alles waar een zorgorganisatie mee te maken heeft, is dan ook de expertise van Novire. Dat is voor Novire niet vreemd. Door het denkmodel wordt namelijk alles geordend rondom de klantvraag en de maatschappelijke opdracht. Alle onderwerpen die een organisatie aangaan, bezien we vanuit die twee thema’s. Dat werpt een compleet ander licht op de zaak. Of het nu gaat over de juridische positie van een organisatie, de strategische keuzes die een organisatie maakt, de bedrijfsvoering, de zorgprocessen, het personeelsmanagement, kwaliteitsmanagement, planning en controle of facilitaire zaken.

Voor alle thema’s heeft Novire een visie en strategie én nieuwe praktische oplossingen en toepassingen. Gegarandeerd opgebouwd vanuit de klant en de maatschappij. Daarom nieuw, vernieuwend, maar vooral duurzaam en toekomstbestendig. Zo toe te passen en van de plank te pakken. Dat is de winst van tien jaar een vooruitziende blik. De vruchten daarvan worden nu geplukt, op het moment dat het het hardst nodig is.

Oplossingen voor bedrijfsvoering en AO/IC

Novire ondersteunt bij de bedrijfsvoering van organisaties. Of het nu gaat over praktisch de productieregistratie- en declaratie monitoren en analyseren. Of het gaat om een volledige analyse van de bedrijfsvoering. Of om het opstellen van administratieve werkprocessen. Al deze activiteiten dragen ertoe bij een paradigma-shift te bereiken. De bedrijfsvoering is namelijk de motor achter de inhoudelijke zorg. Kloppen het businessmodel en bedrijfsvoering in een organisatie vanuit de klant gezien? Dan is er een basis voor duurzaam goed product en een duurzame organisatie? Klopt deze niet? Dan is het tijd voor de verandering.

Een nieuwe manier van kijken naar kwaliteit

Kwaliteit wordt vaak nog in organisaties gezien als iets ‘aparts’. Iets van de ‘afdeling kwaliteit’. Juist daar gaat kwaliteit niet om. Kwaliteit wordt gemaakt in de relatie tussen de klant en de medewerker. De ‘afdeling’ of de ‘organisatie’ speelt hierin slechts de tweede viool. Niet meer en niet minder.

Kwaliteit is ook niet iets anders dan bedrijfsvoering of ‘alleen iets van het primaire proces’. Kwaliteit gaat over alles. Het gaat om borgen, toetsen en verbeteren. Kwaliteit gaat over uitkomsten en resultaten. Om die reden hebben bestaande kwaliteitsmodellen en kwaliteitssystemen hun meerwaarde gehad in het verleden, maar hebben ze het zwaar om nu nog hun meerwaarde aan te tonen.

Kwaliteitssystemen zijn opgelegd geweest door financiers, maar nu deze financiers de teugels daarin laten vieren, nemen veel organisaties snel afscheid van hun ‘papieren tijger’. Wat zegt dat over de meerwaarde die kwaliteit heeft gehad? Ook hierin is een nieuwe kijk op de zaak nodig. Kwaliteit kan weldegelijk waarde toevoegen. Sterker nog, het is dé sleutel in het bestaansrecht. Geen kwaliteit, geen goede processen, te hoge kosten en geen aantoonbare meerwaarde? Dan geen contracten met financiers meer.

Software maakt het werkbaar: ga maar gewoon doen

Een mooi verhaal, maar hoe doe je dit in de praktijk? Hoe is het praktisch toepasbaar en beheersbaar? Ook dat bedachten we tien jaar geleden. Echt duurzaam wordt het pas wanneer het door software praktisch wordt gemaakt. In een totaaloplossing, waarin je alles kán doen, maar niet per se móet doen. Flexibele ‘legoblokjes’ die in elkaar klikken, afhankelijk van wat er al aan software is. Software die praat met al bestaande pakketten en aanvullend werkt. Software die vooral de klant en de maatschappelijke meerwaarde als basis heeft. Software die het methodische klantproces als uitgangspunt neemt en de administratie, registratie en declaratie laat volgen.

We zijn in de gelukkige omstandigheid geweest om al sinds 2005 software te bouwen, maar sinds 2011 alles op basis van de nieuwste inzichten en nieuwste technieken vorm te geven.

Het resultaat? Een uniek softwareconcept. Niet te vergelijken met iets wat er al in de markt is. Het is zorginhoudelijker, vollediger, dynamischer, flexibeler en vollediger dan bestaande systemen. Die beslaan namelijk een deel van de werkprocessen van de organisatie. Ze zijn er voor de planning en de registratie. Of voor de kwaliteit. Of voor de personeelsplanning en salarisadministratie.

Er zijn aparte systemen voor documentenbeheer. Of systemen voor meldingenregistraties zoals incidenten. Maar samen in één oplossing? Dat bestond niet. Bovendien zijn de aparte systemen opgebouwd vanuit oude organisatorische uitgangspunten, zoals de declaratiestromen. Logisch, dat moet ook eerst goed lopen. Nu is het echter de tijd voor een nieuw fundament. Om het andersom te doen: de klant en maatschappelijke meerwaarde als uitgangspunt te nemen en dan de registratie te laten volgen. Of het nu over formele zorg gaat of over informele zorg. Het fundament dus ook ‘180 graden andersom’. Dát geeft hele nieuwe mogelijkheden in de ICT van vandaag!

Onderwijs en opleidingen

Als dan al deze kennis en (ICT)oplossingen al helemaal voorhanden zijn, dan is een logisch beginpunt het onderwijs. Op mbo- en hbo-niveau leveren we kennis en tools voor opleidingsprogramma’s voor de zorg en welzijn. Voor financials in de zorg. Natuurlijk ook voor kwaliteitsmanagers of auditoren. Novire geeft de kennis uit middels opleidingstrajecten, e-learning en ICT-werkomgevingen. Novire waarborgt de kwaliteit vanuit haar landelijke accreditatie in persoonlijke certificeringen. Kennis is zo duurzaam geborgd.

Novire is kennis delen

Dan zijn we weer terug bij het begin: Novire is kennis. Maar Novire is vooral kennis delen. Alle organisaties en professionals die aangesloten zijn bij Novire, door het afnemen van en licentie of het volgen van een opleiding, zijn ervan verzekerd dat zij continu op de hoogte zijn van de nieuwste informatie en de nieuwste oplossingen, toepassingen en software. Novire blijft continu meedenken met haar samenwerkingspartners en licentienemers. Kennis vanuit het werkveld vertalen we zo weer – langs de gestructureerde methode van het denkmodel – in de oplossingen en software: de continue kennis- en verbetercyclus.

Alles vanuit de klant: dat is allesomvattend

Ja, dit is allesomvattend. Het gaat over alle onderwerpen waar organisaties mee te maken hebben. De ene organisatie heeft juist een vraag over de bedrijfsvoering, terwijl de andere alleen een instrument zoekt om indicaties voor de wijkverpleging in vast te leggen. De ene organisatie wenst een totaaloplossing voor het nieuwe inkoopbeleid, terwijl andere organisaties zoeken naar een nieuwe manier om kwaliteit te borgen en aantoonbaar te maken. De ene organisatie ondersteunt haar methodische klantproces, terwijl de andere organisatie toetsingen wil uitvoeren om de kwaliteit en continuïteit van de onderaannemers te bewaken en te verbeteren. De ene organisatie wenst een nieuwe toepassing voor een specifiek werkgebied, terwijl een andere organisatie haar registraties wil stroomlijnen.

Zo breed vanwege de samenhang

De activiteiten van Novire zijn dus zo breed als de vragen uit het werkveld zelf. Doen we zomaar alles dan? Nee, absoluut niet. Ons eigen denkmodel is onze gids. Consequent opbouwen vanuit de klant en de maatschappelijke legitimatie. En dan de puzzel opnieuw leggen. Vanuit die insteek. Wanneer een organisatie dát wil, dan kunnen we succesvol samenwerkingspartners zijn.

Binnen de samenwerking kunnen de onderwerpen zo verschillend zijn. Dat is wel eens lastig uit te leggen, maar voor Novire absoluut niet vreemd. We kijken vanuit de klant en dan hangt namelijk alles samen. ‘Klantgericht denken’ is samenhang aanbrengen. Systeemgericht werken is zaken in hokjes plaatsen om zodoende zaken beheersbaar en overzichtelijk te houden. Dit leidt tot versnippering. Deze versnippering is inefficiënt en het leidt af van waar het werkelijk om gaat. In samenhang denken en werken leidt tot de kern.

Het is een nieuwe ervaring

De totaaloplossing is ontstaan uit het verleden, vandaag zó actueel en klaar voor de toekomst. Kant-en-klaar in te zetten op het moment dat het nodig is en het past. Laagdrempelig en toegankelijk. Valide en betrouwbaar. Dáár plukt u de vruchten van.

Op deze manier kijken, denken en werken is nieuw. Ongeëvenaard. Het is een nieuwe ervaring en het is de ervaring waard!