16-05-2014

Langzaam maar zeker voltrekt de transitie zich in het publieke zorgbestel. Veel organisaties hebben het idee dat ze zich op een hellend vlak bevinden. Volgens stichting Beheer Improvement Model (BIM) ligt er hoop in een gezamenlijke nieuwe mindset. Eentje waarin de klant centraal staat.

Terug naar de basis dus. Met het innovatieve Improvement Model biedt stichting BIM een neutraal referentiekader. Nu komt het aan op durf van organisaties om de nieuwe ruimte te zien en die in te kleuren.

Er is een impasse ontstaan die overal voelbaar is. Bij zorgaanbieders, brancheorganisaties, verzekeraars en gemeenten. Geen van de afzonderlijke partijen in echter in staat om een totaaloplossing te bieden.

En dat is niet zo verwonderlijk. Afgelopen decennia is het totale plaatje van de klant versnipperd en verkokerd geraakt. Ook vanwege indicering en bekostiging die op brancheniveau tot op heden nog sterk is afgebakend. Het loslaten van oude producten en subsidies, zonder volledig operationeel zicht te hebben op de nieuwe situatie, lijkt dan ook bijna een onmogelijke opgave. Of het nu om zorgverlenende partijen gaat, die hun businessmodel opnieuw moeten uitvinden, of om contracterende partijen die een (nieuwe) rol moeten vervullen.

Bij zorgondernemers nemen we een schroom waar om zich nieuwe uitgangspunten toe te eigenen en te komen tot een andere maatschappelijke businesscase. Temeer omdat zij volop gekort worden in de oude budgetten en er onderdelen worden geprivatiseerd.

Nieuwe mindset

De enige sleutel tot een nieuw fundament is wanneer we als ondernemers en stakeholders weer terug gaan naar de basis. De oplossing ligt volgens ons bij basale burgerprincipes in relatie tot de samenleving en bijbehorend marktmechanisme. De basisvoorzieningen voor professionele zorg blijven daarnaast gewoon in tact. Deze sleutel vraagt wel om een nieuwe mindset. Om een nieuwe manier van denken over de klant, over systemen en transparantie. Deze mindset biedt tevens perspectief. Het hellende vlak verandert met een gezonde dosis durf in een landschap met kansen.

Neutraal referentiekader

Wij zijn er al een aantal jaren van overtuigd dat er maatschappelijk gezien behoefte is aan een neutraal referentiekader. Met het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitsschema, het Improvement Model, bieden we een maatschappelijk ordeningsmodel. Hierlangs kan elke partij zich qua inrichting en toetsing op eenduidige wijze verhouden tot de klant. De inhoudelijke invulling stellen partijen vanuit hun eigen rol scherp. Zo ontstaat unieke meerwaarde en bestaansrecht. Ook in juridisch opzicht en in het toepassen van functiescheiding ontstaat er richting en houvast vanuit het Improvement Model.

Stichting Beheer Improvement Model heeft geen landelijke opdrachtgever of subsidieverstrekker achter zich staan en trekt namens het werkveld op met zorgondernemers, financiers en toezichthouders. Met dit model en de praktische hulpmiddelen zijn we een verbindende schakel, waarlangs elke maatschappelijk betrokken partij haar nieuwe route of nieuwe rol (vanuit WLZ / WMO / ZorgvoorJeugd / private markt) op eigen wijze kan uitstippelen. Op een herleidbare wijze vanuit hetzelfde gedachtegoed, zodat er samenlevingsbreed een nieuw referentiekader ontstaat.