Uw interne en externe omgeving is continu in beweging. Ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op. Wij signaleerden een aantal ontwikkelingen die momenteel voor veel organisaties opgaan:

 • Het speelveld van organisaties is complexer geworden. Als organisatie heb je met steeds meer partijen te maken die allemaal hun eigen verwachtingen hebben en hun eigen eisen stellen.

 • Publieke budgetten worden veelal kleiner, met bezuinigingen als gevolg. Ook in de private sector zie je dat terug. Meer doen met minder middelen - dat is hoe het tegenwoordig werkt.

 • De machtsbalans verschuift ten gunste van de klant. Klantgericht werken is een ‘must’ geworden, wil je je voortbestaan als organisatie niet in gevaar brengen.

 • De klant is mondiger geworden, mede door de digitalisering. Veel klanten komen goed beslagen ten ijs door alle informatie die ze online vinden. Ook worden meningen volop geuit op social media en websites.

 • Digitalisering blijkt voor veel organisaties lastig. Niet alleen zijn hun systemen regelmatig niet toekomstproof, maar ook kunnen lang niet alle medewerkers de digitale ontwikkelingen bijbenen. Maar al te vaak loop je als organisatie achter de feiten aan.

 • De wet- en regelgeving verandert continu.

De behoeften

Om goed in te kunnen spelen op alle interne en externe ontwikkelingen hebben organisaties behoefte aan:

 • Overzicht - Alle genoemde ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de sturing en sturingsinformatie in een organisatie. U wilt helder hebben wat uw stakeholders van u verwachten. U wilt duidelijk zijn in wat u van uw medewerkers verwacht. U wilt ook helder hebben of u als organisatie uw doelen realiseert.

 • Goede verantwoording - Uw systemen en kwaliteitskader moeten de gewenste output kunnen leveren. U wilt al uw administratieve en organisatieprocessen in een oogopslag kunnen overzien. Uw verantwoording dient volledig, kwalitatief goed en transparant te zijn om zoveel mogelijk risico’s te beheersen

 • Klantgerichte mindset - Uw klanten verwachten kwaliteit, duidelijkheid en oprechte aandacht. Maar al te vaak houden management en medewerkers meer rekening met de eisen die hun systemen stellen dan met de verwachtingen van hun klanten. De huidige mondige maatschappij vraagt om een andere, meer klantgerichte benadering en expertise. Dat vraagt om een omslag in hetdenken en handelen van uw medewerkers.

 • Efficiency - Maar al te vaak wordt er door medewerkers en systemen langs elkaar heen gewerkt. Dat kost uw organisatie handenvol tijd en geld. Wat zou het helpen als medewerkers en systemen naadloos op elkaar aansluiten.

 • Vergroting rendement - Begrotingen staan onder druk. Er wordt van organisaties verwacht dat ze meer doen met minder geld. Veel arbeidstijd gaat verloren aan weinig efficiënte activiteiten en de aanschaf van dure automatiseringstools. U wilt uw rendement vergroten, maar hoe?