Novire en Marente zijn in de afgelopen weken intensief samen aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot een prachtige nieuwe toepassing van het Improvement Model: een solide beheersinstrument voor strategische bedrijfsvoering en de Administratieve Organisatie / Interne Controle (AO/IC).

De wereld staat op zijn kop

De transitie in de zorg is in gang gezet door de wetswijzigingen per 1 januari 2015. Alle organisaties, waaronder dus ook Marente, hebben hier hun handen vol aan. Factureren en betaald krijgen voor de geleverde zorg is zelf na bijna zes maanden nog steeds niet vanzelfsprekend.

Nu de beheersing van deze zo basale gegevensstromen in zicht gekomen is, ontstond er bij Marente de behoefte om verder te kijken. Om fundamenteler te kijken naar de bedrijfsvoering en de AO/IC. Want de veranderingen in de wet- en regelgeving per 1 januari zijn nog maar het topje van de ijsberg. Daaronder ligt een complete transformatie van de zorg die een heel grote impact op de gehele sector heeft. Het is een omslag die een stevige verandering in denken en werken vraagt. Van budget naar output. Van systeemgericht naar klantgericht. Van publiek naar privaat. Van bureaucratisch naar ondernemend.

Omwenteling vraagt om herinrichting van de bedrijfsvoering

Deze omwenteling vraagt een herinrichting van de bedrijfsvoering van een zorgorganisatie. Het vraagt om afgestemd zijn op de klantvraag van de toekomst. Het vraagt om een bedrijfsvoering die volledig is afgestemd op flexibele concepten op ambulante basis. Het vraagt om een bedrijfsvoering die klaar is voor nieuwe relaties met stakeholders en financiers. Om nieuwe vormen van samenwerking en verantwoording. Om nieuwe vormen van control in relatie tot ondernemerschap. Om hernieuwd onderscheid tussen publieke en private diensten. Om nieuwe verbindingen tussen fullserviceconcepten, zorg en wonen.

Effect op de AO/IC

Omdat de bedrijfsvoering van de zorgorganisatie zo volledig en strategisch verandert, dient de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) hierop te anticiperen. De AO/IC dient deze scope te hebben. Wat administreer je namelijk waartoe? En wat controleer je namelijk in deze interne controle tot wat? Hoe weet je zeker dat de echte risico’s onderkend worden? Hoe zorgen we met de interne controle op echt grip op de organisatie? Kortom, de puzzel moet opnieuw gelegd worden om er zeker van te zijn dat we in zo’n sterk veranderende omgeving ook echt in control zijn en blijven.

Twee ijkpunten: de klant en de maatschappij

Het leggen van de puzzel begint met de confrontatie van de klantopdracht met het maatschappelijk kader (trends, ontwikkelingen en wet- en regelgeving). In dit AO/IC instrumentarium zijn deze beide onderdelen daarom ook het startpunt. Vervolgens worden alle processen hierlangs gelegd en worden controlemomenten gedefinieerd. De klant en de maatschappelijke meerwaarde en resultaten zijn immers de twee enige ijkpunten voor het bestaansrecht van de organisatie. Zo fundamenteel moeten we er in deze tijd naar kijken.

Gevalideerd instrumentarium

Omdat de zaken er zo voor staan en omdat alleen zo fundamenteel kijken op dit moment de zekerheid geeft die nodig is, is een valide model voor de AO/IC nodig.

Dit AO/IC instrumentarium is daarom gebaseerd op het landelijk gevalideerde en door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model. De scope van dit Improvement Model is zo breed als de organisatie zelf: van de juridische structuur, de bedrijfsvoering, de kwaliteit en veiligheid van de zorg zelf en het risico-management tot en met de uitkomsten en de maatschappelijke resultaten en meerwaarde van de organisatie. Het is een uitkomstenmodel: processen zijn middelen om te komen tot bewezen effectieve resultaten. Zichtbaar gemaakt in kleuren en scores. Zodat risico’s en kansen in één oogopslag zichtbaar zijn.

Maatschappelijke context

Inhoud van het instrumentarium

Dit AO/IC instrumentarium is veelzijdig. Het begint bij de (wettelijke) basis en voorziet in normen, processen, controlemomenten en toetsingsmechanismes.

Input en Output

Het toont uitkomsten en resultaten en zorgt zo voor continue verbetering. Vanuit de bedrijfsvoering ontstaat zo het continue zicht op de klant (burger) en de maatschappelijke opdracht van een zorgorganisatie. En daarmee op de veranderingen die de organisatie doormaakt. De transformatie in de zorgsector reflecteert op de huidige werkprocessen in de organisatie. En die behoeven dus aanpassing en aanscherping. Het instrument haalt die aandachtspunten haarfijn naar boven. Gegarandeerd wordt niets over het hoofd gezien.

Met een gedegen plan van aanpak kan gestructureerd naar een beheerste groene uitkomst worden gewerkt.

Beschikbaar stellen aan de markt

Niet alleen bij Marente komt dit instrument als geroepen. Het geeft de richting die het nodig heeft in de huidige tijd. Het geeft niet alleen een abstract en globaal kader, dat zelf nog nadere invulling behoeft. Nee, het geeft die richting en stevigheid die nu zo nodig is. Novire heeft daarom besloten om in de komende weken dit instrument geschikt te maken voor publicatie in de markt.

Meer informatie daarover volgt binnenkort. Meer weten? Neem contact op met Novire »