De wens is om in de zorg niet meer alleen te financieren op basis van geleverde diensten of op basis van aanwezigheid, maar om goede uitkomsten van zorg te belonen. Hiermee zou de perverse prikkel uit het zorgsysteem gehaald moeten worden. Deze prikkel leidt nu tot de groei van het aantal uren en dus tot de groei van de kosten.

Uitkomsten van zorg

Maar wie bepaalt de uitkomsten van de zorg? Wie bepaalt wat goede zorg is? Velen hebben er het hoofd al over gebroken. Ook deze week publiceerde ZorgVisie er weer een artikel over, genaamd ‘de ideale wereld’.

Wie hebben er belang bij de kwaliteitsnormen en hoe kom je tot normen die eenduidig zijn en door alle partijen in het veld worden gedragen, wanneer de belangen zo uiteenlopen? Wie mag wat bepalen? In een ideale wereld is iedereen het met elkaar eens, maar zo werkt het in de praktijk niet. Wie bepaalt dan wat en wat neem je als vertrekpunt?

Visie van Novire

Novire heeft hier uiteraard ook haar visie op. Esther Nieuwenhuizen van Novire verwoordt dit als volgt: "In een ideale wereld bepalen zorgaanbieders in afhankelijkheid van de vraag en de mogelijkheden van de burger en verzekerde wat de vraag is en welk aanbod wanneer wenselijk is tegen de beschikbare middelen en voorwaarden; vanuit goed ondernemerschap en oog voor de (on)mogelijkheden van de burger afhankelijk van diens gezondheidsbeperkingen en diens sociale context."

"In dezelfde ideale wereld hebben verzekeraars er geen belang bij om zorgaanbieders een poot uit te draaien met tarieven en volume afspraken, mits zij voldoen aan de reguliere kwaliteitseisen. Datzelfde geldt voor zorgaanbieders richting hun klanten en medewerkers; zij hebben belang bij het zo goed mogelijk welbevinden van de klant in de woon en/of zorgsituatie."

"Ook hebben zorgaanbieders er belang bij om pro-actief om te gaan kwaliteit, transparantie, continuïteit en veiligheid in plaats van met zo min mogelijk inspanning het felbegeerde 'papiertje' te behalen. Kortom: het gaat om een positieve attitude, kennis van zaken en om het lef om vanuit de eigen rol de verantwoordelijkheid te dragen voor burger en maatschappij."

Meer informatie? Neem contact op met Novire!