Lelie zorggroep en Novire zijn al tien jaar samenwerkingspartners. Gedurende de tien jaar hebben de Lelie zorggroep en Novire steeds gewerkt aan een vooruitstrevend zorgpartnerschap. Samen zetten we daar nu de volgende stap in!

Zorgpartnerschap

Het zorgpartnerschap van de Lelie zorggroep is een bijzondere variant van samenwerking. De Lelie zorggroep en de zorgpartner vullen elkaar aan. De zorgpartner is een vaak kleinere regionale zorgaanbieder die ervoor gekozen heeft om niet zelf rechtstreeks met verzekeraars, zorgkantoren of gemeenten zaken te doen, maar zich aan te sluiten bij een landelijk concept van christelijke zorgaanbieders.

Lelie zorggroep faciliteert dit landelijke concept. Lelie zorggroep brengt haar kennis en kunde in van de zorginkoop en de landelijke eisen die gesteld worden aan de zorg, de zorgpartner brengt haar lokale ondernemerschap én haar binding met cliënten in. Zo wordt er slim kennis gedeeld.

Een ander voorbeeld van samenwerking

De Lelie zorggroep past deze manier van samenwerken al toe sinds de jaren 2000. In die periode werd duidelijk dat er in de zorg veel te lange wachtlijsten waren. Ook was de zorg voor bepaalde groepen mensen niet toegankelijk. Clienten van organisaties voor maatschappelijke opvang bijvoorbeeld, zoals het Leger des Heils, konden destijds geen aanspraak maken op zorg vanuit de AWBZ, maar kregen alleen enkel ‘bed, bad en brood’ vanuit de MO-gelden van de gemeente. Geen individuele begeleiding dus, terwijl juist deze clienten dat wel zo hard nodig hadden.

Deze rechtsongelijkheid heeft de samenwerking tot stand gebracht tussen Lelie zorggroep en veel organisaties. Het heeft geleid tot verdere toegankelijkheid en professionalisering van de zorg aan deze mensen én tot een nieuwe manier van samenwerken: het zorgpartnerschap.

Het werd een ander voorbeeld van samenwerking. In den lande zie je vaak hoofd- en onderaannemersconstructies; deze dienen ertoe om productietekorten bij de één af te dichten met overschotten bij de ander. Of om organisaties die zelf geen contract gegund hebben gekregen, toch de zorg aan hun cliënten te kunnen leveren. Een zakelijke, administratieve constructie waar niets mis mee is, mits de afspraken zakelijk en reëel zijn en de zorggelden op de juiste plaats terecht blijven komen.

Dit is dus niet wat het zorgpartnerschap van de Lelie zorggroep inhoudt: daar gaat het om het delen van kennis met elkaar, om het slim organiseren, zodat de zorg gewaarborgd is en zo slim mogelijk wordt georganiseerd.

Verantwoorde samenwerking

Lelie zorggroep heeft voor een vernieuwende manier van samenwerken met de zorgpartners altijd de kennis en kunde van Novire benut. Al vanaf de beginjaren van het zorgpartnerschap hebben we de kennis met elkaar gedeeld. Sinds 2005 – het jaar van de oprichting van Novire – hebben we met elkaar gewerkt aan een methode om de zorgpartners te steunen, begeleiden, maar ook te toetsen.

Lelie zorggroep heeft immers wel een rol als hoofdaannemer te vervullen. Deze hele werkwijze heeft uiteindelijk geleid tot de Improvement Scan bij de Lelie zorggroep en van daaruit het landelijk geaccrediteerde Improvement Model.

Nieuwe fase van de samenwerking

De tijden veranderen. Op dit moment gaat de verandering in de zorg hard. Meer financiers, scherper toezicht. Zorg aanbieden is niet meer vanzelfsprekend, maar meer en meer moet de meerwaarde van de zorg zichtbaar gemaakt worden. Ook samenwerkingsconstructies, zoals het zorgpartnerschap, zijn niet zo maar meer aan te gaan. De meerwaarde moet vanaf de basis aantoonbaar zijn. Vooral voor de cliënt.

Dat is ook precies waarom we al die jaren aan het instrument van de Improvement Scan hebben gewerkt en daar alle bijbehorende tooling hebben ontwikkeld. Alles komt zo samen.

Om deze nieuwe fase kracht bij te zetten, hebben Lelie zorggroep en Novire ook formeel hun samenwerking vernieuwd.

Samen de toekomst in!

Deze nieuwe samenwerking betekent veel voor Lelie zorggroep en Novire maar ook voor de zorgpartners. De nieuwe samenwerking gaat namelijk gepaard met een complete leer- en werkomgeving én een certificering volgens de normen van het nieuwste kwaliteitsmodel in de zorg; het Improvement Model.

In de leer- en werkomgeving gaan we met elkaar aan de slag om vanuit het methodische zorgproces alle eisen van de huidige tijd een plaats te geven. Niet eenmalig, maar door een gestructureerde releasecyclus. De uitkomsten maken we zichtbaar en zo sturen we bij. We delen slim de kennis, zodat we kunnen blijven leren en verbeteren. Zo zijn we klaar om samen de toekomst in te gaan.

Lelie zorggroep detoekomstin from Evelien Verkade

Voorbereiding

Op 5 september zal de bijeenkomst plaatsvinden waarin we de nieuwe leer- en werkomgeving introduceren en waarin alle zorgpartners ook hierin hun input geven. Vanaf dat moment gaan we ‘live’. Op dit moment bereiden we de bijeenkomst en de uitrol voor; meer informatie hierover volgt binnenkort. We houden u uiteraard op de hoogte!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.