Inmiddels is een nieuwe groep docenten gestart met de opleiding Wijkgericht Werken van het Hoornbeeck College. Drie docenten vanuit Amersfoort zijn volop aan de slag in samenwerking met de trainer vanuit Novire, Lianne van Dorp.

Novire Hoornbeeck De docenten worden in de opleiding toegerust om zelf de lessen Wijkgericht werken aan hun studenten te geven. Wijkgericht werken wordt ondersteund door een volledige digitale leer- en werkomgeving. Docenten en studenten die de eindopdracht met goed gevolg afleggen ontvangen een persoonlijke certificering volgens de normen van het Improvement Model.

Inmiddels zijn op dit moment 200 studenten al in het eerste blok gestart met Wijkgericht werken. Niet alleen in Amersfoort, maar ook in de dependances van het Hoornbeeck College te Gouda, Goes en Apeldoorn. In het komende blok zullen ook weer nieuwe studenten starten in de dependances Rotterdam en Kampen.

Aanleiding Wijkgericht werken

Novire en het Hoornbeeck College ontwikkelden samen de opleidingsmodule Wijkgericht werken. Het Hoornbeeck deed dit om met de sectoren zorg en welzijn zoveel mogelijk te anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg na de transitie van 2015, waarbij de AWBZ is omgewenteld naar Wet Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet (ZVW, Wijkverpleging), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet (JW). Deze transitie is samenleving breed en betreft alle leefdomeinen van elke persoon (burger) die in aanraking komt met een gezondheids- of welzijnsbeperking en/of ouderdom. Het vraagt om een andere mindset die het hele zorgverleningsproces beslaat.

Het Hoornbeeck ziet met de module de kans om de student breder bewust te maken van het belang van een meer geïntegreerde benadering van de cliënt. En in het verlengde hiervan ook om de sectoren met elkaar te verbinden door het methodisch klantproces zoveel mogelijk te standaardiseren met ‘uitstapjes’ op de professie per sector.

Niet zo maar een module

Wijkgericht werken zoals dat door het Hoornbeeck College en Novire is ontwikkeld is niet zo maar een module. Het is immers gebaseerd op de normen van het landelijk geaccrediteerde Improvement model.

Het Improvement Model dat door het kenniscentrum van Novire ontwikkeld is, is ontstaan bij de gratie van zorginstellingen en experts in het werkveld. In 2013 is het Improvement model als kwaliteitsschema erkend door de Raad voor Accreditatie. Het model neemt de burger als uitgangspunt bij het toetsen van kwaliteit, methodiek en bedrijfsvoering in een zorgorganisatie. De cliënt en de medewerker vormen de kern, waartoe de organisatie zich op basis van de uitkomsten van het zorgproces te verhouden heeft.

De opleidingskwalificatie Wijkgericht Werken en de eindexamenkwalificaties vanuit Prove2Move, in combinatie met de principes van het Improvement Model, zorgen voor een Plus. Immers de student leert niet alleen de theorie van Wijkgericht Werken, maar weet ook zeker dat hij de prestatie kan leveren die het werkveld verwacht. Omdat alle vereisten van de verzekeraar, de gemeente, de inspectie en overheidsinstanties ook aan de orde gekomen zijn en in de eindopdracht op een correcte verwerking/internalisering getoetst zijn.

Dit sluit dan weer prachtig aan op de zojuist uitgebrachte adviezen van het Zorginstituut in het kader van waar de opleidingen binnen Zorg en Welzijn zich heen moeten gaan bewegen.

Novire Anders Kijken

Zie voor meer informatie: http://www.opleidenvoor2030.nl/

We zijn met de module Wijkgericht werken volledig klaar voor de toekomst en sluiten aan op wat de organisatie en de professional op dit moment nodig hebben om de stap te kunnen maken naar ‘een leven lang leren’. En mooi is het om te zien dat andere ROC’s inmiddels ook belangstelling vertonen om in deze module te gaan participeren.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.