De afgelopen tijd heeft Kevin van Huet Lindeman zijn afstudeeronderzoek uitgevoerd bij Novire. Kevin behaalde met zijn onderzoek niet minder dan een prachtige 9.3!

‘Het traditionele zorgaanbod was ooit eenduidig: de cliënt had een probleem, stelde zich afhankelijk op, een zorgaanbod werd geïndiceerd en de zorgaanbieder leverde de bijbehorende diensten of producten. Tot voor kort konden de cliënt en dienst omgeving bijna zonder restricties een beroep doen op het collectief voor ondersteuning. Dit verandert, nu het collectief een deel van de verantwoordelijkheid teruggeeft.’ (Poiesz, 2013)

  • Wat is de impact van deze verschuiving van publiek naar privaat?
  • Hoe moeten organisaties in de zorg daarmee omgaan?
  • Kan het Improvement Model daar niet alleen filosofisch en inhoudelijk bij ondersteunen maar ook bedrijfsmatig en rekenkundig?

Dat waren de vragen waarmee Kevin van Huet Lindeman eind 2015 startte met zijn afstudeeronderzoek van de opleiding Bedrijfskunde van de CHE te Ede startte. Inmiddels zijn een flink aantal maanden verder en is het onderzoek van Kevin alweer ruimschoots gereed.

Scheiden publiek en privaat

Zorg, wonen en service worden van elkaar gescheiden door het vervallen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ is opgeheven per 1 januari 2015 en overgeheveld naar de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) de Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Jeugdwet.

Langdurige zorg is daardoor gedeeltelijk ondergebracht bij de zorgverzekeraar en de gemeente. Slechts een relatief klein deel blijft verantwoordelijkheid van de overheid. Waar zorg en wonen voorheen gefinancierd werden door de overheid en een eventuele eigen bijdrage moet de patiënt of burger wonen en service in eerste instantie zelf financieren.

Hoe zorgorganisaties om moeten gaan met de veranderingen in de zorg wordt voor een groot deel aan henzelf overgelaten, in het kader van marktwerking. Echter: hoe nu per klant, per product bepaald kan worden hoe dit vergoed wordt, lijkt een onbegonnen werk. In antwoord hierop heeft Novire een filosofie ontwikkeld. Deze maakt door een andere benadering van de zorgvraag de transitie mogelijk.

Novire heeft het Improvement Model ontwikkeld

Het Improvement Model is ontwikkeld omdat de zorg- en welzijnsmarkt aan het veranderen is. Waar zorgorganisaties voorheen werden gefinancierd door overheidsbudgetten wordt nu verwacht van zorgorganisaties dat zij meer ondernemend worden, maar kwaliteit en veiligheid kunnen waarborgen. Dit is overigens al het geval vanaf 2006 toen marktwerking in de zorg werd ingevoerd. De transitie vraagt om een nog meer ondernemende houding.

Het Improvement Model is ontwikkeld om zorgorganisaties een houvast te bieden in deze transitie. Dit doet zij door zorgorganisaties aan de hand van zeven stappen door de businesscase te leiden. Deze stappen zijn: Klant, Missie, Product, Medewerker, Middelen, Financiën en Organisatie.

Het rekenwerk achter het businessmodel

Novire veronderstelde dat dit logischerwijs door de markt zelf zou komen met het bijbehorende businessmodel dat volledig vanuit de klant is opgebouwd. Met de wijsheid van nu kunnen we stellen dat het eigenlijk helemaal niet mogelijk is om als zorgpartij die volledig zelf in de uitdaging staat, zelf een businessmodel te ontwikkelen. Als Novire wilden we daarom de handschoen oppakken om het bijbehorende rekenmodel te ontwikkelen.

Samenwerking met APE

Welke samenwerking past dan beter dan met econometristen en onderzoekers? Om dit rekenmodel te ontwikkelen en te valideren werken we daarom samen met APE. APE en Novire ontwikkelen de rekentool en de benchmark.

Ontwikkelwerk door Kevin

Het voorbereidende werk is volledig door Kevin uitgevoerd. Het resultaat is een heel stevige basis voor de rekentool. Na gedegen onderzoek heeft hij ook de tool zelf ontworpen. Aan Novire en APE nu om deze tool verder te bestendigen in de software. In het najaar gaan de eerste pilots hiertoe van start.

Een prachtig resultaat

Kevin behaalde met zijn onderzoek niet minder dan een prachtige 9.3! Kevin, van harte gefeliciteerd en dank voor al je werk, waar wij voortvarend mee verder zullen gaan.

Inmiddels is duidelijk dat Kevin nog in ieder geval 6 maanden ons team blijft versterken.

Het volledige afstudeeronderzoek is hier na te lezen:

Onderzoek Kevin van Huet Lindeman | Rekentool en Activity Based Costing op basis van het Improvement Model from Evelien Verkade

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.