Een nieuwe focus voor iedereen in uw organisatie door een toegankelijke opleiding nieuwe stijl. Dat is mogelijk met de opleiding Mensgericht Werken. Een opleiding waarbij het mensgerichte denken, werken en kijken centraal staat. Het werken met netwerken en in de wijk maakt hier integraal onderdeel van uit. Daarom is de opleiding een uitstekend instrument om de mindset van uw medewerkers te veranderen. Alles in de opleiding gaat namelijk over mensen en komt daardoor heel dichtbij.

We begrijpen allemaal dat we zelf ook mensgerichte zorg zouden willen ontvangen. We willen dat voor onszelf, onze ouders, onze kinderen. Nu leren we hoe we dat in de praktijk kunnen brengen.

De opleiding is direct toepasbaar in uw organisatie en kosteloos wanneer u al met de Qsuite werkt. De software van de Qsuite is immers een hulpmiddel: het gaat om de kennis die we met elkaar delen.

De verandering: met elkaar vanuit een nieuwe focus zorg verlenen

Sinds dit jaar is de wetgeving in de zorg veranderd. De wetgeving gaat uit van eigen kracht, van ‘meedoen in de samenleving’, van zelfredzaamheid. De wetgeving gaat uit van langer thuis blijven wonen, van meer met elkaar doen in de eigen wijk en buurt. En daarbij gaat het niet alleen om de klassieke thuiszorg versus intramurale woonzorgcentra, verpleeghuizen of instellingen voor begeleid wonen.

Het gaat veel meer om zorg aan huis waarbij de klant formeel gezien gewoon zelfstandig woont en voorziet in levensonderhoud, ook al heeft de klant hier hulp bij in het dagelijks leven.

Dat maakt dat we als zorgverleners zelf ook een andere manier van kijken en werken gaan krijgen. Zijn de veranderingen alleen om financiële redenen ingegeven? Of er ligt er nog een hele mooie kans in verscholen? Kunnen we in deze tijd weer gaan kijken naar wijken en buurten? Naar netwerken? Naar mensen? Kunnen we de move maken van het zorgsysteem naar de mens? En wat betekent dat dan voor ons werk?

Deze verandering vraagt veel van zorgorganisaties. Nieuwe wetten betekenen nieuwe regels. Nieuwe manieren van indiceren en nieuwe manieren van declareren. Maar de grootste uitdaging ligt misschien wel bij het veranderen van de mindset van medewerkers. Het gaat daarbij allereerst om bejegening; zie je een cliënt, of zie je een mens zoals jij en ik met als enige verschil dat die op onderdelen zorg behoeft. Hoe kunnen we allemaal anders leren kijken naar de klant, de burger, de mens? Hoe kunnen we dan op een andere manier de zorg vormgeven? Zodat niet het zorgsysteem of woonsituatie leidend is, maar de mens.

Het is dus voor iedere medewerker in de zorg nodig om zich deze nieuwe focus eigen te maken. Met elkaar maken we het verschil.

Een unieke opleiding

Novire ontwikkelde een unieke opleiding binnen de Improvement Academy voor alle niveaus in de zorg en voor alle opleidingsrichtingen. Van Verpleegkunde en Zorgkunde tot Pedagogische werk en Maatschappelijke zorg en Welzijn.

De opleiding is uniek vanwege een aantal redenen

De opleiding is heel laagdrempelig. We passen een nieuw principe van ‘learning by ICT’ toe. In een digitale leeromgeving neemt de student op het eigen tempo en op de eigen momenten de kennis tot zich. Aantrekkelijke lessen, afwisseling in de stof, filmpjes, handleidingen, achtergrondinformatie en uitleg worden gecombineerd met praktische werkopdrachten in de digitale werkomgeving. Deze werkomgeving, de Qsuite, vertaalt de theorie naar de praktijk. De aantrekkelijkheid van de opleiding ontstaat vooral ook omdat de hele opleiding uitgaat van de mens. Dat zijn we allemaal. De opleiding gaat niet over iets van ‘ver van ons bed is’. Nee, het gaat over jou en mij, over jouw en mijn ouders, kinderen, familie en buren. Én over de manier waarop we in onze professionele rol als zorgverlener ons daartoe verhouden.

Daarnaast is de opleiding uniek vanwege de scope en de reikwijdte. De opleiding omvat de invalshoeken en verantwoordelijkheden alle betrokkenen in de zorg. We bekijken met elkaar het perspectief van de Burger (mens), de Maatschappij, de Netwerken van de burger en de wijk, de Zorgorganisatie, om tenslotte de vertaling te maken naar onze rol en taken als zorgprofessional. We leren hoe we ons werk kunnen doen vanuit het nieuwe perspectief, maar ook hoe we ons kunnen verplaatsen in de andere rollen en belangen. Hoe kunnen we met elkaar een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan goede, effectieve en mensgerichte zorg?

De opleiding is toegesneden op alle verschillende rollen in het zorgproces. In de basisopleiding worden alle aspecten van zorg verlenen en het managen van zorg aangestipt. In vervolgopleidingen kan er dieper worden ingegaan op beleid, visie, aansturing, businesscases en financiële planning en control. Op kwaliteit, veiligheid, personeelsmanagement en toetsing. De basisopleiding is er ook voor verschillende niveaus: voor niveau 3, 4 en 5. Binnenkort ook voor niveau 2.

De opleiding kan met en zonder kwaliteitswaarborg worden gevolgd. Wil je alleen maar kennismaken? Dan is dat prima. Wil je de hele opleiding volgen én persoonlijke certificering en landelijke registratie ontvangen? Dan kan dat ook. Onder de acceptatie van het Improvement Model door de Raad voor Accreditatie valt namelijk een zeer hoogwaardige persoonlijke certificering.

Tenslotte is de opleiding uniek omdat deze zelf op de best passende manier in een organisatie kan worden ingezet. Iedereen die een licentie heeft, ontvangt toegang tot de digitale leeromgeving. De praktijk leert dat je prima zelfstandig aan de slag kan gaan. Op ieder moment, iedere locatie: wanneer het jou het beste uitkomt. Het praktisch en financieel vaak niet mogelijk om iedereen tegelijkertijd op te leiden. Daarom is het mogelijk om voor een gefaseerde aanpak te kiezen. Een ‘verkenner’ doorloopt eerst de opleiding. In overleg met Novire kan vervolgens worden bepaald welke groepen medewerkers welke onderdelen uitvoeren.

Hoornbeeck College

In 2015 is er een unieke samenwerking ontstaan tussen Novire en de landelijk werkende ROC Hoornbeeck College waarbij de kwalificatietermen van de module wijkgericht werken gekoppeld zijn aan de methode van Novire. Op deze wijze is de praktijk vanuit het werkveld één-op-één gekoppeld aan het onderwijssysteem.

Het Hoornbeeck College biedt deze unieke en zeer innovatieve opleiding aan al haar studenten van de opleidingen Verpleging, Verzorging en Maatschappelijke Zorg. Het bestuur en management heeft vastgesteld dat het Hoornbeeck College haar studenten, de professionals van de toekomst, wil ‘afleveren’ met kennis en vaardigheden die horen bij de nieuwe tijd.

In september 2015 is deze opleiding daarom van start gegaan bij maar liefst al ruim 100 studenten en docenten Verpleegkunde, Welzijn, Maatschappelijke zorg etc. En in iedere leerperiode starten er weer nieuwe groepen.

De opleiding is gebaseerd op het principe van train de trainer; dus worden docenten eerst opgeleid en gecertificeerd zodat zij op kwalitatief voldoende niveau de studenten kunnen lesgeven en de continuïteit van de module gewaarborgd blijft.

Om de integratie tussen praktijk en onderwijs te verdiepen, is het zeer wenselijk dat professionals die hun diploma al lang op zak hebben, ook kennis nemen en houden van de veranderingen in dynamische samenleving en de impact daarvan op hun beroep(sprofiel) weten te doorgronden.

Daarom zullen Novire en het Hoornbeeck College komende jaren verdere ruchtbaarheid geven aan deze unieke opleidingen en voor zover mogelijk, gecombineerde aanbiedingen doen, om het professionals en zorgorganisaties gemakkelijker te maken om in te stromen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat men op abonnementsbasis blijvend kennis vergaart en nieuwe vaardigheden aan blijft leren.

Kosten

Heb je een licentie op de Qsuite, dan zijn er geen kosten aan de opleiding verbonden. Iedereen kan met een licentie zelf aan de slag in de digitale leeromgeving.

De werkomgeving is je eigen Qsuite, of een fictieve omgeving. Wil je voor je medewerkers een persoonlijke certificering, dan bedragen de kosten € 495,- per persoon per jaar.

Aanpak: hoe kunnen we starten?

We begrijpen dat de businesscases in de zorg onder druk staan. We moeten daarom slim schakelen en met beperkte middelen maximaal bereik genereren. Om die reden hebben we de volgende aanpak voor u ontwikkeld:

  • Selecteer één medewerker die kan gaan verkennen hoe de opleiding is opgebouwd
  • Meld deze person aan bij Novire via een mail naar servicedesk@novire.nl
  • Hij of zij ontvangt een licentie op de opleiding en de inloggegevens
  • Hij of zij doorloopt de opleiding
  • Hij of zij stelt vast welke medewerkers welke onderdelen van de opleiding op welk moment moeten volgen en welke extra uitleg daar eventueel bij nodig is
  • Deze medewerkers worden ook aangemeld en Novire verstrekt de licenties
  • De organisatie stelt vast of persoonlijke certificering aan de orde is
  • Indien er een persoonlijke certificering gewenst is, dan zend je een aanmelding voor deze certificering naar servicedesk@novire .nl. De kandidaat ontvangt persoonlijk een certificatieovereenkomst en een gedragscode. Na ondertekende ontvangt zal het certificatieproces starten. Gemaakte opdrachten zullen door Novire worden beoordeeld conform de Beoordelingsrichtlijn en de eindopdracht zal ter beschikking worden gesteld.

Het voordeel van deze aanpak is dat er aantoonbaar is gestart in uw organisatie met de brede implementatie van het nieuwe mens- en wijkgerichte denken en werken, u heeft grip op de organisatie en het leerproces van uw medewerkers, maar u kunt dit beheerst en verantwoord doorvoeren.

Een brochure over deze opleiding is binnenkort beschikbaar. Meer informatie? Neem contact op met Novire!