Vorige week is de Technische Commissie – namens het gehele College van Deskundigen van stichting Beheer Improvement Model – bijeengekomen om voorbereidende besluiten te nemen over de tweede release van het Improvement Model.

Het Improvement Model

Novire is een kenniscentrum en strategisch adviesbureau. We zijn opgericht om een bijdrage te leveren aan klantgerichte – beter nog: mensgerichte – zorg- en dienstverlening. Momenteel werken veel organisaties nog systeemgericht. Novire streeft naar een Nederland waarin werkelijk klantgerichte zorg geleverd wordt. Dat betekent dat mensen - klanten en medewerkers - centraal staan, en organisatieprocessen volgen.

Novire geeft vorm en inhoud aan onze missie op drie verschillende manieren. De basis voor alle drie de methoden is het gedachtegoed van het Improvement Model. Dit model is relevant voor welzijns- en gezondheidszorg en aanverwante sectoren.

  1. Novire heeft het Improvement Model ontwikkeld. Dit is zowel een denkmodel als een certificatieschema. Deze is vervolgens door de Raad voor Accreditatie getoetst en geaccepteerd. Hiermee is het Improvement Model officieel het nieuwste kwaliteitsmodel voor de zorg. Het model is op volledig nieuwe principes gestoeld en heeft zowel een proces- als productcertificering in zich; uniek in de certificatiewereld.
  2. Novire ontwikkelt en beheert een instrumentarium (oplossingen en software), waarmee organisaties een strategische totaaloplossing in handen hebben. De oplossing richt zich op alle relevante thema’s die zorgorganisaties en belanghebbenden aangaan. Hiermee geven we organisaties zicht op de klant, greep op hun organisatie en ruimte om te ondernemen.
  3. Novire werkt samen met een netwerk van experts binnen de zorg en binnen het onderwijs, waarbij kennisdeling (onder andere in de vorm van e-learning) voorop staat. Novire acteert ‘van binnenuit het werkveld’ maar ook ‘van buitenaf reflecterend’, omdat problemen niet kunnen worden opgelost binnen de context waarin ze zijn ontstaan (Einstein). Een kritische, vernieuwende blik is en blijft nodig. Novire staat garant voor ‘180-graden-andersom’ denken. Op alle niveaus en in ieder detail. Van systeemgericht naar mensgericht.

Stichting Beheer Improvement Model

Novire heeft het beheer van het Improvement Model als nieuw landelijk certificatieschema uitbesteed aan de stichting Beheer Improvement Model. Stichting BIM is daarmee ‘schemabeheerder’ van het Improvement Model. Zij werkt in dat kader samen met een College van Deskundigen. Na de acceptatie van het model door de Raad voor Accreditatie in 2013, is nu ook de eerste Certificerende Instelling, TÜV Nederland QA BV, nagenoeg geaccrediteerd. Daarmee zal het volledige accreditatietraject afgerond zijn. Door deze acceptatie door de Raad van Accreditatie is de kwaliteit van het totale model gewaarborgd.

Ervaringen uit de praktijk

Na veel jaren ontwikkelen en testen, testen en nog eens testen (hoe dat is gegaan is hier te lezen, van meest recente ontwikkeling bovenaan tot het begin helemaal onderaan de pagina) in vooral de samenwerking met Lelie zorggroep, én vele maanden van opleiden van auditoren, is het model in het afgelopen jaar bij twee organisaties ook getoetst door TUV Nederland QA BV. De laatste keer was dat in aanwezigheid van de Raad voor Accreditatie. Uit deze toetsingen is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Deze verbeterpunten zijn in het overleg van vorige week aan de technische commissie voorgelegd. Deze technische commissie is een afvaardiging van het totale College van Deskundigen dat zich bezighoudt met de ‘technische inhoud’ van het model.

Goed overleg

We hebben al Technische Commissie een goed overleg gehad. Alle punten zijn inhoudelijk aan de orde geweest. Ook Bennie Toebes, die namens TUV Nederland QA BV aanwezig was, benadrukte dat de ervaringen vanuit TUV gezien met het Improvement Model buitengewoon goed zijn. Er zit veel meer inhoud en diepgang in het model dan in bestaande andere kwaliteitsmodellen. Dat maakt dat het niet eenvoudig was – en is – om de inhoud van het model als auditor tot je te nemen. Tot nu toe is het dan ook nog onwennig voor iedereen, maar met het maken van meer vlieguren zal daar snel verbetering in aanbrengen. TUV benadrukte dat de complimenten aan stichting Allcura en stichting Distinto ook echt op zijn plaats zijn: dat zijn toch twee organisaties die het als eersten aangedurfd hebben.

Opvolging

Nu dit overleg geweest is, wordt het verslag voorgelegd aan het voltallige College van Deskundigen in een meeleesronde. Daarna kan stichting BIM aan de slag in de komende weken om de tweede release voor te bereiden. Deze zal begin november al gereed moeten zijn, omdat er dan opnieuw een bezoek van de Raad voor Accreditatie wordt verwacht. Uiteraard zal alle informatie daarover gepubliceerd worden.

Meer informatie? Neem contact op met Novire!