Op 28 april jl. organiseerde Novire in samenwerking met het Hoornbeeck College een studiedag rondom het thema ‘De zorg verandert; jij ook?’. De studiedag was bedoeld voor de docenten Verpleging. Het resultaat was een inspirerende bijeenkomst als eerste stap in de verandering.

Logo Hoornbeeck

Het Hoornbeeck College en de veranderende zorg

Het Hoornbeeck College biedt middelbaar beroepsonderwijs op een Reformatorische Grondslag. Binnen het Hoornbeeck College worden studenten onder andere opgeleid voor verpleegkundige, verzorgende of welzijnsprofessional in de zorg. Voor al deze zorgberoepen geldt dat zij te maken hebben met een sterk veranderende omgeving. De wet- en regelgeving is veranderd per januari 2015, maar dit is slechts één van de ontwikkelingen die momenteel gelden.

De ontwikkelingen

Er gebeurt veel op dit moment. Er is een omslag gaande van formele naar informele zorg. Er wordt meer een beroep gedaan op de burger zelf. Op eigen kracht. Op de inzet van het netwerk. Vergrijzing, ontgroening en toenemende automatisering vragen om een andere beroepshouding van de professional van nu en van de toekomst. Dus van de studenten van nu.

Het gaat om een beroepshouding die dynamisch is en steeds mee kan. In de huidige ontwikkelingen maar zeker ook in de toekomstige ontwikkelingen. Het vraagt om een andere insteek. Niet alleen van de student, maar van alle betrokkenen in de zorg.

De kapstok: wie heeft nu welke rol in het speelveld van de zorg?

Uiteraard zijn de docenten Verpleegkunde al bezig met de ontwikkelingen. Ook studenten komen terug uit stages met verhalen. Daar speelt men al zoveel mogelijk op in. Maar men wil meer. Voor de wagen uit gaan lopen en pro-actief een bijdrage leveren aan de verandering zelf.

Er verandert echter zo veel, hoe houden we het overzicht? Hoe ordenen we de veranderingen, zodat we ze kunnen vertalen in een logisch onderwijsprogramma? De kapstok die we daarbij op deze dag hanteerden, was die van de rollen in het speelveld van de zorg.

In twee groepen uiteen: de juiste ordening aanbrengen

We gingen in twee groepen uiteen en brachten de juiste ordening aan. De pylonnen stonden voor de verschillende belanghebbenden in de zorg. Van de student en docent tot natuurlijk de zorgprofessional en de zorgorganisatie. Maar vooral: de burger, de patiënt en het netwerk.

Is een belanghebbende groot of klein? Voor de ene groep stond groot of klein voor de mate van invloed. Voor de andere groep voor de mate van belangrijkheid.

Pylonnen

Vervolgens verhouden de spelers in het veld zich tot elkaar. Hoe ervaart de ene groep dit en hoe de andere? Is dit de huidige situatie of de gewenste situatie?

Pylonnen

De basisprincipes in de ordening

Iedere groep ordende anders. Er is geen goed en er is geen fout. De ordening geeft exact aan waar je zelf staat. Het is belangrijk om te weten waar je staat, zodat je als docent ook je eigen positie kan bepalen en kan nagaan welke stappen er te zetten zijn.

Novire legde uit dat de ordening in basis wordt aangebracht door de ‘as tussen de burger en de maatschappelijke ontwikkelingen’. Juist de burger, minder de patiënt. Je bent eerst en voor alles namelijk gewoon mens. Pas daarna en voor een stukje ‘patiënt’. De burger verhoudt zich tot de maatschappelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke ontwikkelingen verhouden zich tot de burger. Dat zijn de uitersten van het speelveld.

Verhouding maatschappij en burger

Wat kunnen we zelf doen?

Duidelijk werd dat alle spelers in het veld een eigen rol en betrokkenheid hebben. We kunnen overweldigd worden door de grootsheid van de veranderingen. Door de omvangrijkheid. Door de logheid van systemen. Maar als we het terugbrengen naar onze eigen rol, kunnen we zelf besluiten een stap te zetten. Dáár hebben we wel invloed op. Het mooie is dat een eigen beweging altijd gevolgd zal worden door een beweging van een ander.

Dat is spannend, want het is nieuw. Het is onbekend en we weten niet wat onze beweging teweeg zal brengen. Maar beweging is nodig. Dat hebben alle deelnemers aan deze dag ook beaamd.

Het vervolg

Concluderend stelden we met elkaar vast dat kennis gebundeld moet gaan worden. Je kunt als docent nooit alles in je eentje bijhouden. En je ziet dan ook snel verbanden over het hoofd. Taken verdelen in het team lijkt goed.

Maar geordend, gestructureerd en samenhangend de kennis naar de studenten brengen in een tweede stap.

Keuzemodule wijkgericht werken

De ambitie van het Hoornbeeck College is om gestructureerd kennis te verzamelen over de veranderingen in de zorg en dit in de organisatie in te bedden. Daarom heeft het Hoornbeeck voor het komende leerjaar de keuzemodule ‘wijkgericht werken’ in haar programma opgenomen voor de vierdejaars studenten. Het Hoornbeeck en Novire gaan in de komende maanden aan de slag om deze module concreet te maken, zodat er vanaf september een prachtig product ligt voor docenten en studenten.

Onderdelen zijn het werken met de nieuwste principes in de zorg, het leren hoe vanuit je eigen rol met continue veranderingen om te gaan, werken met de nieuwste ICT en je eigen kennis en kunde op peil houden door een prachtige persoonlijke certificering.

Kortom, met deze module zijn zowel de docenten en de studenten ‘klaar voor de toekomst door een hoog en duurzaam kwalitatief niveau!’.