Op 1 juni wordt het nieuwe inkoopbeleid voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) door de zorgkantoren gepubliceerd. Zorgverzekeraars Nederland publiceerde alvast de kaders. Een zwaarwegend onderdeel binnen het inkoopbeleid is een ‘grondige zelfanalyse’. Wanneer u een allesomvattende, diepgaande en baanbrekende methode zoekt, helpt het Improvement Model met een passend analyse-instrument.

Een fundamentele verandering

In de media wordt dit inkoopbeleid al bestempeld als ‘drastisch anders’. In de gehele zorg, maar ook in de WLZ, wordt nu de ingezette transitie meer en meer concreet gemaakt. Na 2015 als invoeringsjaar wordt 2016 een belangrijk kanteljaar. Speerpunten als een hogere kwaliteit van zorg, minder regels en een betere financiële beheersbaarheid zijn niet nieuw. Al jaren zijn het thema’s die op de agenda staan.

Nu is het toch anders. Er wordt een fundamenteel nieuwe koers ingezet. Verworven rechten en ‘ervaring’ doen er niet meer toe. Het gaat om concrete uitkomsten en resultaten in het hier en nu. Met een fundamenteel nieuwe onderstroom: niet de patiënt staat centraal, maar de burger die zelf regie kan voeren. Een nieuwe uitgangswaarde. Deze nieuwe waarde is zichtbaar in het verminderen van de ‘instellingen met verblijf’ en toename van de zorg thuis. Maar dat is een effect. Ook binnen de zorgorganisaties die wel verblijf bieden, is een nieuwe visie noodzakelijk.

Kwaliteit van leven alleen door een andere benadering

Het begint met het kijken naar de cliënt. Hoe zien we de cliënt? Kunnen we de cliënt niet alleen als patiënt, maar juist als burger serieus nemen? Wat betekent dat voor de inhoud van de zorg en de bejegening? Zijn we er zelf van overtuigd dat de klant zelf de regie kan voeren? Alleen met deze ervaren andere blik zal kwaliteit van leven weer ervaren kunnen worden. Niet het systeem is leidend maar de klant. Het klinkt eenvoudig, maar het is een aardverschuiving: van systeemgericht naar klantgericht. Wanneer we de klant echt zien, zijn onze producten en diensten dan hierop aangesloten? En vooral: sluit het businessmodel hier dan wel op aan?

Onderste steen boven in een nieuwe samenwerkingsrelatie

De nieuwe visie gaat niet alleen over deze visie op de klant en de interne organisatie, maar ook over de samenwerking in de keten. Over samenwerking met stakeholders, met toezichthouders en financiers. Een nieuwe tijd vraagt om een open samenwerkingsmodel, waarbij er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat over de uitkomsten van de zorg.

De klantopdracht en maatschappelijke opdracht als zuiver vertrekpunt

Laat dat nu net onze ervaring zijn met het effect van ons Improvement Model. Het Improvement Model gaat uit van de klantopdracht en de maatschappelijke opdracht. Om vervolgens daar de hele organisatie tegen af te zetten: sluit het product hierop aan? De medewerkers? De middelen? De financiën? En de organisatorische randvoorwaarden? Langs deze lijn laat het model u haarfijn zien wat er wel is en bewezen goed werkt, maar ook waar de verbeterpunten liggen.

Omdat het model uitgaat van de klantopdracht en de maatschappelijke opdracht bevinden we ons daar op een gezamenlijk terrein. Het is immers in ieders belang dat er aan de klantopdracht en de maatschappelijke opdracht kloppend gehoor wordt gegeven. Daarnaast moeten we ook met elkaar erkennen dat we komen uit decennia van ‘een ander zorgsysteem’. Dat vraagt zorgvuldigheid. Die zorgvuldigheid begint bij het erkennen ‘dat het is zoals het is’.

Bewezen effectief: zeer goed ontvangen door Inspectie en verzekeraars

Het Improvement Model passen we nu al een aantal jaren met groot succes toe. Het model is heel uitvoering getest en verbeterd in de praktijk. Het model geeft de uitkomsten concreet weer: in kleuren en percentages. Vanuit de details worden de belangrijkste punten gedestilleerd, zodat het grondig, maar ook erg werkbaar is. De scores en kleuren kunnen best confronterend zijn. Wanneer de uitkomst echter eenmaal op tafel ligt, is er weer ruimte om gezamenlijk naar verbetering te werken.

Het model heeft de werking in zich om commitment van alle betrokkenen te krijgen en een zeer duidelijke en meetbare verbeterimpuls. De uitgevoerde scans zijn zeer goed ontvangen door de IGZ, verzekeraars en gemeenten. Het model is bekend en deze stakeholders zijn op de hoogte van de mogelijkheden.

Hoe werkt het?

De Improvement Scan is een variant op het landelijk geaccrediteerde Improvement Model. Het is een nieuw denkmodel voor de zorg, dat ook door de Raad voor Accreditatie is getoetst en goed is bevonden. De Scan kan door ons in zijn geheel worden uitgevoerd als eenmalige interventie voor het inkoopbeleid, maar we kunnen u ook van self-assessments voorzien waardoor u een deel van de scan zelf uitvoert en metingen kunt herhalen, zodat u de verbetervoortgang realtime en online kunt monitoren.

De scan is geschikt voor alle sectoren.

Een concreet aanbod aan de markt

Novire werkt momenteel aan een kant-en-klaar aanbod als oplossing voor het nieuwe WLZ inkoopbeleid. We zullen dit aanbod begin juni aan de markt presenteren. Wilt u nu alvast al meer weten? U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende kennismaking.

Neem contact op met Novire »