Novire heeft voor zorgorganisaties, zakelijke dienstverleners, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties een totaaloplossing ontwikkeld: de Qsuite. Dit is een compleet softwareprogramma om kwaliteit te meten en processen te ondersteunen. De Qsuite is gebaseerd op het model dat de klant – de burger, de mens – het uitgangspunt is.

Aan iedere organisatie worden andere eisen gesteld. Aan deze verschillende eisen kan de Qsuite voldoen. Novire is in staat om de software op uw verzoek uit te breiden met functionaliteiten en zodoende maatwerk af te leveren. Hieronder ziet u een aantal varianten van de Qsuite die op dit moment worden ingezet, de meeste in de zorg maar we bedienen ook andere organisaties. Staat uw gewenste variant er nog niet bij? Neemt u dan contact met ons op.

Zorg thuis – verpleging en verzorging

Zorg plannen, registreren, declareren en rapporteren. Het kan allemaal met de Qsuite, maar het is niet het vertrekpunt. Het startpunt is ‘wie is de klant’. Zodoende kan natuurlijkerwijs het netwerk in kaart worden gebracht. Met de nadruk op het fysieke leefgebied, waarin alle verpleegkundige en verzorgende activiteiten gewoon een logisch onderdeel zijn van het leven van de zorgvrager.

Zorg thuis – begeleiding (GGZ en GHZ)

Alle leefgebieden komen aan de orde, maar de nadruk ligt hier meer op leefgebieden zoals psychisch welbevinden, wonen, financiën, werk en opleiding. Wat zijn de huidige vaardigheden en waar werken we in de komende tijd naar toe? Welke belofte doen we de klant, maar ook de financier? Met slimme tools in de Qsuite, zoals een levensloopmethode of vroegsignalering, heeft de klant maximaal zelf regie en kan de professional het groeiproces ondersteunen.

Zorg met wonen (VVT)

Door de flexibiliteit van de Qsuite voegt de software zich naar de werkprocessen en de specifieke klantvraag. Of dit nu in een kleinschalig wooninitiatief is, of in een meer traditioneel verpleeghuis. Het uitgangspunt is dat de burger altijd in staat is regie over zijn eigen leven te voeren (met of zonder vertegenwoordiger). Dat is namelijk in de kern kwaliteit van leven. Ook al zijn er fysieke en psychische beperkingen. Het meten en volgen van deze kwaliteit van leven laat dan ook de resultaten van de zorg zien.

Zorg met wonen (RIBW)

Meedoen in de samenleving. Erbij horen. Ertoe doen. Niet alleen maar gebruikmaken van een ’woon- en zorgproduct’, maar zelf de regie hebben en toewerken naar eigen doelen. Misschien korter of langer met ondersteuning, maar wel met het doel om te groeien in zelfstandigheid. Het meten van zelfstandigheid is mogelijk met de Qsuite. Het is de basis voor het plan en laat de groei zien. Dat geeft zelfvertrouwen en motiveert.

Zorg met wonen (GHZ)

Of het nu om psychische beperkingen gaat, lichamelijke beperkingen en/of verstandelijke beperkingen: iedereen is mens. En ieder mens heeft talenten en mogelijkheden. En ieder mens heeft zorg en aandacht nodig. Daarom is zorg met wonen in de gehandicaptensector niet wezenlijk verschillend van andere sectoren. Eigen specialismen, kennis, richtlijnen en methodieken gelden natuurlijk wel. Deze zijn ook helemaal geïntegreerd in de Qsuite.

Maatschappelijke opvang

Laagdrempelige opvang, maar met een duurzaam perspectief. Het kan op alle leefgebieden zo mis zijn gegaan in een leven dat opvang de eerste noodzaak is. Maar er is natuurlijk meer aan de hand en meer ondersteuning nodig. De Qsuite brengt het netwerk in kaart en kan uitkomsten rapporteren. De focus ligt hierbij op het toewerken naar zelfstandigheid en participatie, waarbij eerst de basis op orde moet worden gebracht.

Forensische zorg

Forensische zorg heeft een eigen dynamiek. Afstemming en coördinatie met de reclassering, eigen risicoscreenings, recidieven en delictrisico’s hebben bij dit typen hulpvragen extra aandacht. Naast het feit dat het uiteraard vooral om zelfstandigheid gaat, en er hulpvragen liggen onder het feit dat er sprake is van een delict. Forensische zorg is methodisch vergelijkbaar met andere klant- en zorgtypen, maar met extra aandachtspunten en rapportages.

Vrouwenopvang

De ontwikkeling van de kinderen is een punt van zorg bij vrouwenopvang. Door methoden zoals Signs of Safety, Krachtwerk en Veerkracht wordt uitgegaan van de sterke punten die in het gezin – en hun netwerk – aanwezig zijn om zelf verandering aan te brengen. Dát is duurzaam veiligheid bieden in het totale systeem. De Qsuite bevat alle instrumenten om de zorg vanuit deze visie met praktische software te ondersteunen. Een gezinsdossier is hier een belangrijk onderdeel van.

Jeugdzorg

Het meten van de ontwikkeling van het kind in relatie tot de ontwikkelingspsychologie is het uitgangspunt. Bovendien staat het kind centraal in haar eigen gezinssysteem. Zorgen en vaardigheden van vader en moeder hebben alles te maken met het welbevinden van het kind. Door het systeemdossier is de samenhang duidelijk. Daardoor kan integrale vroegsignalering plaatsvinden. Uiteraard zijn alle instrumenten voor signalering kindermishandeling opgenomen in de Qsuite.

Informele zorg

Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander, heeft de Qsuite gekozen als vervangend instrument voor de MezzoRegistratie kwaliteitssoftware. De Qsuite biedt onder andere: dossiers beheren, matchen, registreren, signaleren en verantwoorden. Voor de leden van Mezzo heeft Novire een speciaal aanbod ontwikkeld.

Medische kindzorg

De Qsuite is geschikt voor medische kindzorg. Het bevat bijvoorbeeld indicering en verwijzing door de kinderarts naar de organisatie voor gespecialiseerde medische kindzorg. Ook kan de Qsuite de dossiervoering en de financiering hierop afstemmen. [link naar nieuwsartikel]

Opleidingsinstituten

Op basis van de nieuwste kennis en de laatste stand van zaken in de wet- en regelgeving biedt de Qsuite een complete opleidingsomgeving. Vernieuwende lesprogramma’s kunnen worden ingezet om kennis te vergroten, vaardigheden aan te leren en ook continu op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen nu en in de toekomst. Voor alle brede werkvelden beschikbaar: van de inhoudelijke zorg tot bedrijfsvoering.

Gemeenten

Zorgvragen van burgers meten, zorg toewijzen en voortgang en verantwoording kunnen meten en monitoren: het kan met de Qsuite. Niet alleen binnen de formele zorg, maar ook binnen de informele zorg. Niet één burger alleen, maar binnen het systeem van deze burger. Waarbij wijken en netwerken zoveel mogen worden versterkt. Wanneer professionele zorg moet worden ingezet, dan moeten beschikkingen worden toegekend, budgetten worden beheerd en resultaten kunnen gemonitord. Waarbij de stap naar resultaatfinanciering een hele logische is.

Ziekenhuiszorg

In de ziekenhuiswereld zijn veel systemen al aanwezig. Het is een professionele omgeving met hoge kwaliteitsstandaarden. Veel is op orde maar toch zijn er uitdagingen zoals herpositionering en financiële druk. Qsuite biedt een diagnoseinstrument als verbindende factor tussen alles wat er al is. Het haalt haarfijn de pijnpunten naar boven en geeft oplossingsrichtingen die in de maatschappelijke context passen.

Administratieve organisatie en interne controle

De Qsuite is uitstekend geschikt voor administratieve organisatie en interne controle. Dit gebruik is niet specifiek bedoeld voor een bepaalde sector of branche. De administratieve organisatie loopt dwars door alle processen heen. Vanuit de zorg naar de bedrijfsvoering en weer terug. Administratieve organisatie is belangrijker dan ooit nu budgetfinanciering meer en meer wordt vervangen door output- en zelfs outcomefinanciering. De Qsuite voorziet niet alleen in beschrijvingen van administratieve processen, maar ook over de tools om de kwaliteit, output en risico’s te meten.