15-09-2017

Novire is continu bezig met het verbeteren van de Qsuite. De volgende releases staan op de planning.

Het uitbrengen van een release staat gepland voor 4 momenten in het jaar. De geplande momenten zijn streefmaanden. Er kan besloten te worden om delen van de geplande functionaliteiten of onderdelen later op de live omgeving te plaatsen of om de release iets uit te stellen teneinde er meer functionaliteiten kunnen worden meegenomen in de livegang.

Organisaties die over toegang tot de testomgeving beschikking, hebben de mogelijkheid om de functies op de testomgeving te testen. Daarnaast kan ook worden besloten om bepaalde functies ook buiten de geplande releases om al op live te zetten. In de roadmap bundelen we de geplande functionaliteiten per release met een streefmaand.

Release 4 2017 | December

Handboek en documentenbeheer

 • Mogelijkheid tot het mooier publiceren van plaatjes, meer mogelijkheden om lay out toe te voegen aan de pagina’s
 • Verbetering van de zichtbaarheid van rasters
 • Exportmogelijkheid van de inhoud van het handboek naar Excel met daarbij ook alle gegevens voor de documenteigenaren
 • Aparte weergavepagina voor documenteigenaren zodat zij in één oogopslag kunnen zien welke documenten 'van hen’ zijn
 • Mogelijkheid tot toevoegen van een eigen documentnummer
 • Mogelijkheid tot PDF print van het document waar de plaatjes ook goed in worden gepubliceerd
 • Mogelijkheid tot het wissen van de opmaak op de pagina waarin het document wordt beheerd

Koppelingen met Ondertekenen.nl

 • De mogelijkheid om een vertegenwoordiger ook direct op het te ondertekenen document te plaatsen met naam
 • Mogelijkheid tot het relatief gemakkelijk opnemen van een eigen sjabloon van een plan of een overeenkomst om op basis daarvan het eigen document (in PDF) aan te bieden ter ondertekening.

CRM

 • Mogelijkheid tot het aanmaken van dossiers bij organisaties (ketenpartners) in het al bestaande CRM gedeelte
 • Organisaties (ketenpartners)-beheer kunnen toevoegen aan rollen zonder beheerdersrechten

Matches

 • Vanuit het dossier bij een hulpvraag of een hulpaanbod direct kunnen klikken op ‘match maken’ en dan de gegevens meteen ingevuld ontvangen op je scherm
 • Het kunnen printen van een hulpvraag of hulpaanbod naar Word
 • In een dossier alle hulpvragen in één keer naar Word kunnen printen
 • Het kunnen sorteren van beschikbaar hulpaanbod op afstand tov een hulpvraag en v.v.
 • Exports van de data wordt uitgebreid zodat er snel inzicht is in de wachtlijsten

Tijdsregistratie, verzuim, verlof en accordering

 • Aanpassing in de tijdsregistratie zodat er niet persé met start- en eindtijden gewerkt hoeft te worden
 • Uitbreiding van de accorderingsmogelijkheden op de weekstaten
 • Verdere uitbreiding met Nmbrs om verlof ook twee kanten op te kunnen synchroniseren

Facturatie en declaratie

 • Koppeling met Exact
 • Koppeling met AFAS
 • Koppeling SnelStart
 • Koppeling Twinfield
 • Mogelijkheid tot aanmaken van facturen op basis van abonnementen of servicetarieven
 • AO/IC processen rondom registratie en declaratie verder uitwerken en verfijnen
 • Diverse signaleringen op de registratie en declaratie, zoals de omvang van het aantal dagdelen
 • Of de signalering dat een maatwerktraject gefactureerd moet gaan worden
 • Signaleringen dat er geen declaraties worden vergeten en signaleringen dat budgetten uitgenut zijn of dreigen te worden zodat er tijdig actie kan worden ondernomen
 • Meerdere personen de mogelijkheid geven om te kunnen accorderen
 • Koppeling leggen tussen de activiteitenplanning en de declaratieregels, zodat wanneer er een activiteit geannuleerd wordt – of een deelname wordt geannuleerd – de declaratieregels ook automatisch worden aangepast, danwel dat na accorderen de wijzigingen in de activiteitenagenda niet meer kunnen worden doorgevoerd
 • Diverse verbeteringen in de activiteiten, waaronder de knop verwijderen minder prominent in beeld is
 • De activiteiten van de medewerker vanuit de groepsactiviteiten één keer tonen Landelijk berichtenverkeer
 • Uitbreiding koppelingen mijnzorgdeclaratie.nl, met name ten aanzien van de afkeur en het opnieuw indienen van declaraties.
 • Toevoeging van pagina’s waarop de berichten vanuit het berichtenverkeer worden geplaatst en waarmee er een MAZ melding kan worden gedaan (of juist een afwijzing) en waarna de indicaties of beschikkingen vervolgens direct in de klantdossiers worden geplaatst.

Producten en werkprocessen op dossierniveau

 • Overzichtspagina’s verfijnen en uitbreiden met inzicht in de mate waarin de producten zijn geleverd, de beschikking is uitgenut etc.
 • Omrekenregels opnemen ten aanzien van de beschikkingen en de leveringen.

Activiteitenplanning, roosterplanning en routeplanning

 • Totaaloverzicht dagplanning, ook te publiceren buiten de Qsuite (schermen)
 • Doorontwikkeling van de routeplanning met ondersteuning in welke medewerker te kiezen, en signalering op waar de planning nog
 • Nog een verdere verbetering van de checks and balances binnen de planning en uitbreiding van de overzichten zodat de planners en de medewerkers van de regiecentra nog verder ondersteund worden
 • Uitbreidingen en optimalisaties in het statusbord

Zorgplan / begeleidingsplan

 • Nieuwe weergave van het plan zodat de regie van de klant meer zichtbaar wordt
 • Mogelijkheid tot toevoegen van eigen sjablonen
 • Advies en instructie duidelijker naar voren laten komen

Klantenportaal en medewerkerportaal

 • Uitbreiding van de klanten- en medewerkerportal met meer inhoudelijke dossiergegevens, zoals plan en rapportages
 • Verbetering van de communicatiemogelijkheden
 • Toevoegen van de mogelijkheid om zelf relaties uit te nodigen voor de portal als klant

Extern publiceren en koppelen met de website

 • Mogelijkheid om ingediende vragenlijsten via het externe kanaal met de druk op de knop ook aan bestaande dossiers toe te voegen in plaats van alleen nieuwe dossier aan te maken
 • Mogelijkheid om ook gepersonifieerde linken te kunnen zenden, zodat via de website ingevulde vragenlijsten niet alleen in één anoniem dossier verwerkt worden maar dat ze ook direct in het klant- of medewerkersdossier van de desbetreffende klant of medewerker kunnen lopen.

Teamverslagen en rapportages

 • Mogelijkheid tot het toevoegen van teamverslagen
 • Toevoeging van actiepunten aan deze verslagen
 • Mogelijkheid dat je als medewerkers in één keer ziet welke rapportages je nog niet hebt gelezen via je laatste bezoek aan de Qsuite
 • In de rapportages zijn de letters groter gemaakt en is het probleem met de leestekens etc verholpen Migraties
 • Diverse migraties vanuit ERP, MezzoRegistratie en diverse Access-databases in de informele en formele zorg, en de migratie vanuit MEE@Work

Diversen

 • Diverse uitbreidingen van de notificatiemodule en oplossen van bestaande problemen op een aantal onderdelen met de notificaties die nog stammen uit de periode van voor de notificatiemodule
 • Relaties over en weer in de dossiers kunnen terugzien
 • Overleden personen onder relaties ook kunnen blijven zien maar dan met een aanduiding
 • Mogelijkheid tot exporteren van data waarbij gegevens uit zowel de hoofd- als de subdossiers worden gecombineerd (ouders en kinderen bijvoorbeeld)
 • We ontwikkelen een overzichtspagina met daarin zichtbaar welke contracten en financieringen beschikbaar zijn, zodat deze niet alleen inzichtelijk en bewerkbaar zijn door de beheerder, maar ook door anderen kan worden ingezien.
 • Vervoer integreren binnen de applicatie zodat daar apart op gepland kan worden.
 • Nieuwe overzichtspagina toevoegen zodat er nog meer zicht op mogelijke inschrijvingen op de groep mogelijk is

Release 1 2018 | Maart 2018

 • Mogelijkheid tot plaatsen van standaard filters op de personenpagina zodat gegevens sneller ingeladen kunnen worden.
 • Doorontwikkeling van de planning
 • Doorontwikkeling van dashboards en management informatie
 • Ontwikkeling Datawarehouse en Improvement Dashboard
 • Notificatiemodule verder uitbreiden
 • Uitbreidingen van de matchingspagina
 • Het kunnen maken van voorlopige matches
 • Koppeling met MailChimp zodat er mailings en nieuwsbrieven verzonden kunnen worden
 • Toevoeging van de mogelijkheid om statussen toe te voegen bij activiteiten
 • Statusbord om zo in één oogopslag te zien wat de statussen van activiteiten en materialen zijn
 • Mogelijkheid tot het toevoegen van eigen categorieën bij de tijdsregistratie
 • Koppeling landelijk berichtenverkeer middels de samenwerking met De Heer Software
 • Diverse rapportages en exports toegevoegd
 • Rekenalgoritme voor optimalisatie van de planning.
 • Vertaalmodule voor de Qsuite zodat de Qsuite ook in andere talen kan worden gebruikt
 • We ontwikkelen een offertepagina die weer kan worden gekoppeld aan de werkprocessen en er zo gestuurd kan worden op de levering van hetgeen is afgesproken met de klant en in deze offerte is vastgelegd.

Release 2 2018 | Juni/Juli 2018

 • Verdere optimalisatie van de planning
 • Ontwikkeling van zelflerend algoritme ten behoeve van het ondersteunen van de planning op termijn
 • Offertepagina’s toevoegen met de koppeling met het plannings- en facturatieproces voor de zakelijke dienstverlening
 • Uitbreiding bestaande koppelingen
 • Toevoeging van verdere optimalisaties

Release 3 2018 | September 2018

Nog te bepalen.

Release 4 2018 | December 2018

Nog te bepalen.

Ook voor hierna staat er al veel op de rol en hebben we dus veel meer mooie dingen in petto. De gewenste functies hangen voor een groot deel ook af van de vragen die aan ons gesteld worden.

In de loop van de komende maanden zullen we ook de verdere releases nader uitwerken.

Op dit moment zijn we de prioriteiten nog aan het bepalen en daarom is later te lezen welke nieuwe functies in de hierop volgende sprints toegevoegd zullen worden.

Deze planning is bijgewerkt per september 2017 en is puur indicatief. Op basis van prioriteiten kunnen er wijzigingen optreden.